పేషంట్ అడ్వకేట్

బ్యూరోక్రాటిక్ సహాయం రోగి న్యాయవాదుల విధులు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి: ఉదాహరణకు, వారు రోగుల నుండి ప్రశంసలు మరియు ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తారు, ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తారు (ఉదా., రోగి యొక్క హక్కులకు సంబంధించి) మరియు సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు రోగులు మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బంది మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. రోగులు రోగి న్యాయవాదికి మెరుగుదల కోసం సూచనలు మరియు ప్రతిపాదనలు కూడా చేయవచ్చు. రోగి న్యాయవాది తరువాత ముందుకు... పేషంట్ అడ్వకేట్